REGULAMIN SKLEPU

§ 1

Postanowienia wstępna

Niniejsza witryna internetowa wraz ze sklepem internetowym Beauty By Blueberry, dostępnym pod adresem internetowym https://bbb-makeup.pl, prowadzona jest przez Beauty by Blueberry Jagoda Piotrowska z siedzibą w Poznaniu, 60-802 przy ul. Wojskowej 25/32, z wpisem  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 7792308621, REGON: 520095788

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca –  Beauty by Blueberry Jagoda Piotrowska z siedzibą w Poznaniu, 60-802 przy ul. Wojskowej 25/32, NIP: 7792308621, REGON: 520095788

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.bbb-makeup.pl

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Użytkownika Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Użytkownikiem a Sprzedającym.

Umowa Sprzedaży umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Prawa autorskie i związane z tym ograniczenia

1.Każdy Użytkownik korzystający z serwisu ma prawo do korzystania z materiałów zawartych na stronie internetowej www.bbb-makeup.pl w zakresie edukacyjnym, informacyjnym, niedozwolone jest wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie do innych celów niż powyższe. Wykorzystanie do innych celów materiałów zawartych na stronie wymaga pisemnej zgody Administratora Strony.

2. Nie dopuszcza się możliwości wykorzystywania materiałów udostępnionych na stronie tj. materiałów szkoleniowych, programów szkoleń, informacji produktowych w postaci video, audio wideo lub różnego rodzaju form graficznych, tekstowych a także różnorodnych materiałów przekazywanych drogą elektroniczną pod postacią emaili do działań promocyjnych, reklamowych, komercyjnych w tym do odtwarzania i udostępniania ich publicznie. Takie działanie należy uzgodnić z Administratorem strony i uzyskać pisemną zgodę.

3. Wszelkie informacje dotyczące programu szkoleń stacjonarnych bądź szkoleń online są wyłączną własnością Administratora Strony i zabrania się jakiegokolwiek kopiowania, powielania zawartości tych treści. Treści te podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

4. Mając na uwadze ochronę przysługującą Administratorowi Strony, Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa oraz wykorzystywania materiałów przesyłanych drogą elektroniczną jak i materiałów zawartych na stronie zgodnie z obowiązującym prawem.

5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać praw autorskich zgodnie z rozporządzeniem ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i zobowiązuje się : nie powielać, nie modyfikować, nie rozpowszechniać, nie udostępniać w sposób płatny lub nie odpłatny, nie udostępniać w formie online, nie zmieniać treści zamieszczonych na stronie www.bbb-makeup.pl lub w materiałach otrzymanych drogą elektroniczną, nie usuwać autora materiałów z treści zawartych na stronie www.bbb-makeup.pl lub materiałów przekazywanych drogą elektroniczną, nie przypisywać sobie autorstwa materiałów umieszczonych w witrynie www.dzomakeup.pl lub przekazanych drogą elektroniczną.

§ 4

Zasady zamówienia produktu

W celu złożenia Zamówienia należy:

1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” ​(lub równoznaczny)​;

2. Skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez konieczności rejestracji;

3. Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu email, na którym ma nastąpić dostawa Produktu,

5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”

6. Opłacić zamówienie.

§ 5

Przyjęcie i Realizacja zamówienia

1. W celu złożenia zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza na stronie Serwisu i dokonania płatności na wskazane dane płatnicze, które pojawią się po dokonaniu złożenia zamówienia.

2. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób ręczny a następnie potwierdzenie wysłanie w wiadomości email na adres podany przez Użytkownika przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.

3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego oznacza, zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej email w celu potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika.

5. Termin realizacji zamówienia towaru następuje natychmiast po zaksięgowaniu opłaty za zakupione produkty, jednak nie później niż od 1 ( jednego) do 7 ( siedmiu) dni roboczych. Natomiast termin realizacji zamówienia usługi następuje po wcześniejszym uzgodnieniu czasu jej wykonania

6. Termin zamówienia może ulec zmianie bądź się wydłużyć o czym informuje Użytkownika niezwłocznie Sprzedający za pośrednictwem poczty elektronicznej email.

7. Sprzedający może dokonać ofert promocyjnych zamieszczonych produktów. Produkty sygnowane ofertą promocyjną występują okresowo, ilość i asortyment produktów jest ograniczony. Zamówienia na tego typu produkty, realizowane są zgodnie z kolejnością zamówienia.

8. Zamówienie zostanie anulowane w ciągu 3 dni roboczych, od momentu złożenia zamówienia i braku opłacenia zgodnie ze wskazaną metodą płatności.

§ 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.    Przesyłka kurierska, Paczkomaty InPost
b.    Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Beauty by Blueberry Jagoda Piotrowska, ul. Wojskowa 25/32, Poznań 60-802. Należy umówić się wcześniej na odbiór. Prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez Instagram, Facebook.
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.    Płatność przy odbiorze
b.    Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d.    Płatności elektroniczne

§ 7

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu, może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny. Produkty zwracane winny być w postaci niezmienionej.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub odstąpienia od umowy w szczególnych przypadkach po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Użytkownika. Informacja o anulowaniu zamówienia wraz z wyjaśnieniem zaistniałej sytuacji zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres email podczas realizacji zamówienia.

3.Zamówienie można anulować po uprzednim wysłaniu wiadomości email na adres: jagoda@bbb-makeup.pl l w tytule wpisując nr zamówienia oraz dane podane podczas wypełniania formularza zamówienia.

4. Zamówienie jest realizowane poprzez umożliwienie Użytkownikowi umówienie się na realizację usługi w wyznaczonym terminie

§8.

Reklamacje i zwroty

1. W przypadku ewentualnych reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się z Administratorem Serwisu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: jagoda@bbb-makeup.pl Zgłaszając reklamację, należy wskazać imię i nazwisko Użytkownika, datę wiadomości e-mail potwierdzającej realizację zamówienia, dokładny opis i powód reklamacji, a także zatytułować wiadomość: „Reklamacja związana z satysfakcją posiadania produktu”.

2. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Administratora Serwisu na bieżąco, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego

3. Sprzedający ma prawo nie uznać reklamacji w momencie gdy zakupiony produkt nie wykazuje widocznych wad, jest zgodny ze stanem faktycznym i opisem.

§9

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami: internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: a). Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c.) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 9

Ochrona i przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych jest Sprzedający tj. Beauty by Blueberry Jagoda Piotrowska. Aby skontaktować się z administratorem strony należy wysłać wiadomość na jagoda@bbb-makeup.pl

2. Użytkownik oświadcza, iż został poinformowany o celach pozyskania danych osobowych i wyraża dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Beauty by Blueberry Jagoda Piotrowska w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

3. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia.

4. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych, niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z faktem uniemożliwienia realizowania zamówień na stronie Administratora.

5. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu w trakcie procesu zamawiania przetwarzane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu: realizacji zamówienia, archiwizacji a jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów, cen promocyjnych, wycofywania produktów z oferty. Zmiany cen nie obowiązują zamówionych produktów.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostarczenia produktu, metod płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedający poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.